messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)
picture_as_pdf อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
โครงการอนุรักษ์พันธ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
picture_as_pdf โครงการอนุรักษ์พันธ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อปท.
folder ระเบียบกฎหมายท้องถิ่น
งานจดทะเบียนพาณิชย์
folder จดทะเบียนพาณิชย์
image สื่อประชาสัมพันธ์
วิธีประหยัดไฟในบ้าน
วิธีในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ช่องทางการชำระภาษีออนไลน์
ต่อต้านคอร์รัปชั่น
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
camera_alt ผลงานกิจกรรม
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2567
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี 2567
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชินี ให้กับโรงเรียนในพื้นที่และ ศพด.ตำบลนายูง
โครงการบริการประชาชนนอกสถานที่จัดเก็บภาษีถึงบ้าน ประจำปี 2567
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2567
กิจกรรม รดน้ำดำหัวผู็สูงอายุ วันสงกรานต์ ประจำปี งบประมาณ 2567
โครงการส่งเสริมภูมปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2567
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมการเกิดของลูกสัตว์ ประจำปี 2567
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการขำระภาษีออนไลน์
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview7
ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินรายไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
Happy Heart การส่งเสริมให้เกิดความเกื้อกูลในองค์กร
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview62
ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview17
ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงราชการ ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview55

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up Facebook อบต.นายูง

Facebook อบต.นายูง

แนะนำผู้บริหาร
thumb_up
(นายวุฒิชัย ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
โทร : 084-518-2733
(นายวุฒิชัย ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
โทร : 084-518-2733
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
โทร : 093-694-5247
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
โทร : 093-694-5247
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
ลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติ sitemap
วันนี้ 241
เดือนนี้3,835
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)86,349
ทั้งหมด 280,000


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ