องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง 66 ม.2 ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร. 042-110-721

งานจดทะเบียนพาณิชย์
folder จดทะเบียนพาณิชย์
sentiment_very_satisfied ปรัชญชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนายูง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนายูง
ปรัชญชาวบ้าน ด้านหัตถกรรมจักสาน 1.นายสุบิน นิกรกุล 2.นางจันทร์ไทย หาญพังงู 3.นายคูณ บุตรอินทร์ 4.นายเขียว สอนสกุล ด้านดนตรีท้องถิ่น 1.นายวิทยา นิกรกุล 2.นายคูณ บุตรอินทร์ 3.นายคำสิงห์ ผ่านชมภู 4.นายสวน บุตรอินทร์ ด้านรักษาแผนโบราณ 1.นายท่ม บุตรอินทร์ 2.นายบวน เกษโสภา 3.นายเบื้อน ทองคำ ด้านบายศรี 1. นางเม้า ทองคำ 2. นางบังอร นิกรกุล 3. นางสาวชาลิณี นิกรกุล ด้านศิลปลำภูไท 1. นางนารี บุตรอินทร์ 2. นางป่าย บุตรอินทร์ ด้านสมุนไพรพื้นบ้าน 1. นายสุบิน นิกรกุล 2. นางสาวรัชนีกร นิกรกุล ด้านหมอสูตร 1. นายคำสิงห์ วรรณกุล 2. นายเสบียง ผ่านชมภู
ปราชญ์ชาวบ้าน
 
ด้านหัตถกรรมจักสาน
1.นายสุบิน  นิกรกุล
2.นางจันทร์ไทย  หาญพังงู
3.นายคูณ  บุตรอินทร์
4.นายเขียว  สอนสกุล
 
ด้านดนตรีท้องถิ่น
1.นายวิทยา  นิกรกุล
2.นายคูณ  บุตรอินทร์
3.นายคำสิงห์  ผ่านชมภู
4.นายสวน  บุตรอินทร์
 
ด้านรักษาแผนโบราณ
1.นายท่ม  บุตรอินทร์
2.นายบวน  เกษโสภา
3.นายเบื้อน  ทองคำ
 
ด้านบายศรี
1. นางเม้า  ทองคำ
2. นางบังอร  นิกรกุล
3. นางสาวชาลิณี  นิกรกุล
 
ด้านศิลปลำภูไท
1. นางนารี  บุตรอินทร์
2. นางป่าย  บุตรอินทร์
 
ด้านสมุนไพรพื้นบ้าน
1. นายสุบิน  นิกรกุล
2. นางสาวรัชนีกร  นิกรกุล
 
ด้านหมอสูตร
1. นายคำสิงห์  วรรณกุล
2. นายเสบียง  ผ่านชมภู
 
 
 
 
 
 
 
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายอริสมันต์ บุตรอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายอริสมันต์ บุตรอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลนายูง
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลนายูง
(นายสีทน สีใส)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายสีทน สีใส)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
แบบสำรวจความพึงพอใจ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 68