messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
info_outline ข้อมูลทั่วไปอบต-นายูง
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
1. สภาพทั่วไป
1.1 ประวัติความเป็นมา ตำบลนายูง อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอศรีธาตุ แต่ก่อนตำบลนายูง ตามที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบต่อกันมา เมื่อราวปี พ.ศ.2380 ชนชาวภูไทได้อพยพข้ามฝั่งแม่น้ำโขง (เมืองวัง) ได้แยกจากภูไทส่วนอื่น ๆ โดยพากันอพยพข้ามแม่น้ำโขงมาทางฝั่งขวา เพราะไม่พอใจในการปกครองขอพระยาก่ำ ซึ่งเป็นคนดุร้ายปราศจากความเมตตาธรรม เดินทางมาเรื่อย ๆ จนในที่สุดก็เข้าเขตเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งในขณะนั้นมีความสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเมืองหนองหาน ชาวภูไทได้รวมตัวกันมาตั้งถิ่นฐาน อยู่ที่เมืองท่าขอนยาง โดยมี “อัญญาหลวง” เป็นผู้ปกครองเมือง อัญญาหลวง นี้เดิมที่มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเมืองวังของพระยาก่ำ แต่ได้อพยพมาก่อนพร้อมกับภูไทส่วนหนึ่ง เพราะไม่ชอบการปกครองของพระยาก่ำ และได้เดินทางหนีมาเรื่อย ๆ จนมาถึงหนองน้ำแห่งหนึ่ง ซึ่งกว้างมาก มีไม้ขึ้นร่มเย็น อุดรสมบูรณ์เป็นที่อาศัยของหมู่ปลานานาชนิด และเต็มไปด้วยฝูงสัตว์ป่านานาชนิด เมื่อเที่ยวดูภูมิประเทศรอบ ๆ หนองจนเป็นที่พอใจแล้ว ผู้นำในการเดินทางจึงบอกให้พักชั่วคราว และเรียกหนองแห่งนี้ว่าหนองซวาย และได้ตกลงกันเอาพื้นที่ที่ห่างออกไปจากหนองซวาย ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งหมู่บ้าน ณ บริเวณแห่งนี้มีนกยูงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านนายูง” มาจนทุกวันนี้ บ้านนายูง กับเมืองท่าขอนยาง มีความสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะ อัญญาหลวง ผู้นั้นเป็นชนเผ่าเดียวกันกับภูไทในหมู่บ้านนายูง และท่านได้มองเห็นความสำคัญของหมู่บ้านนายูง จึงได้มาทำการจัดผู้นำในการปกครอง โดยให้ท้าวชินฮาด เป็นผู้นำในการปกครองแล้วมี หลวงจางวาง ท้าวไชยนนท์ และท้าวหมื่นหน้า เป็นคณะที่ปรึกษาหมู่บ้าน อัญญาหลวง ได้มีความประทับใจและปรารถนาอย่างยิ่งที่จะมาอยู่ที่บ้านนายูง แต่ไม่สามารถจะมาอยู่ได้ เนื่องจากมีภาระหน้าที่ไม่อาจจะละทิ้งได้จึงได้มาตั้งศาลา 5 ห้อง ไว้เป็นที่ทำการ หลายปีต่อมา อัญญาหลวงได้เกิดล้มป่วยจึงได้สั่งกับหลานภูไทว่าเมื่อท่านถึงแก่กรรมแล้ว ขอให้นำเอากระดูกของท่านมาเก็บไว้ที่บ้านนายูง เมื่อท่านถึงแก่กรรม พวกหลานก็ได้ทำตามความประสงค์ของท่าน ต่อมาเมื่อได้มีการสร้างโบสถ์ จึงได้นำเอากระดูกของท่านอัญญาหลวงบรรจุได้ที่ฐานของโบสถ์ (ปัจจุบันอยู่ที่ วัดโพธิ์ชัย บ้านนายูง) ซึ่งชาวบ้านได้สักการระบูชามาจนทุกวันนี้ ต่อมาประชากรได้เพิ่มมากขึ้น ปี พ.ศ. 2411 ทางราชการจึงได้ยกฐานะบ้านนายูงขึ้นเป็นตำบลนายูงขึ้นต่ออำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ต่อมาได้ขึ้นต่ออำเภอศรีธาตุจนถึงปัจจุบัน 1.2 ลักษณะที่ตั้ง ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ตั้งอยู่เลขที่ 66 หมู่ที่ 2 ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 1.3 สภาพภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มลาดเอียงลงมาทางทิศใต้ ที่มีการใช้ที่ดินในการทำนาข้าว ปลูกอ้อยและเป็นที่ตั้งของชุมชนมีความลาดชันของพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 0 – 5 เปอร์เซ็นต์ พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตชลประทาน มีลำห้วยกอก ลำห้วยฮี ลำห้วยโพธิ์ โดยมีทิศทางการลาดเทของพื้นที่จากทางด้านทิศเหนือไปทางด้านทิศใต้ของตำบล และมีความสูงของพื้นที่อยู่ระหว่าง 150 – 200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง 1.4 สภาพภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศของตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จัดอยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน (Tropical monsoon climate) ซึ่งแบ่งได้ 3 ฤดู คือ ฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมที่พัดมาจากประเทศจีน จะพัดเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งมา ฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม - เมษายน จะมีอากาศร้อนและอบอ้าว ส่วนฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม โดยฝนที่ตกจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แต่ไม่มากนัก ปริมาณฝนที่ตกในบริเวณนี้ส่วนใหญ่เกิดจากพายุดีเปรสชัน มีลักษณะเป็นลมพายุหมุนมีทิศทางไม่แน่นอน ส่วนใหญ่จะเคลื่อนตัวมาจากทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปจนถึงทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถ้าปีใดมีพายุดีเปรสชันมาถึงน้อยก็จะพบกับความแห้งแล้งกระทบต่อการเกษตร แต่ถ้าพายุดีเปรสชันเข้ามาติดต่อกันทำให้ฝนตกต่อเนื่องหลายวันก็มักจะเกินน้ำท่วม พายุดีเปรสชันจะมีอิทธิพลเด่นขึ้นในเดือนสิงหาคมและกันยายน 1. ปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี 1,474.04 มิลลิเมตร จำนวนวันฝนตกประมาณ 124.27 วัน เดือนสิงหาคมจะมีปริมาณน้ำฝนมากที่สุด 312.35 มิลลิเมตร และเดือนมกราคมจะมีปริมาณน้ำฝนน้อยที่สุด 1.00 มิลลิเมตร 2. อุณหภูมิ มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 27 องศาเซลเซียส เดือนธันวาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 12 องศาเซลเซียส และเดือนเมษายนจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 40 องศาเซลเซียส ลักษณะของดิน ลักษณะของดินของตำบลนายูงมีลักษณะดินร่วนปนทราย ดินร่วนดำ 3. ลักษณะแหล่งน้ำ 1.แหล่งน้ำธรรมชาติ 1.1 ห้วย/หนอง/คลอง/บึง/สระ จำนวน 3 แห่ง/สาย ห้วย - ห้วยกอก - ห้วยฮี - ห้วยโพธิ์ บึง - บึงกุดเฒ่า - บึงหมอกมิวาย 2. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 1.บ่อน้ำตื้นสาธารณะ จำนวน 136 แห่ง 2. ประปาหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง 3. ฝาย คสล. จำนวน 9 แห่ง 4. สระน้ำประจำหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง ลักษณะของไม้และป่าไม้ ลักษณะของไม้และป่าไม้มีลักษณะเป็นป่าไม้เขตร้อน มีไม้จำพวก ไม้จิก ไม้กุง ไม้ยาง ประดู่ ไม้สัก ไม้รัง เป็นส่วนใหญ่
2. ด้านการเมืองการ/ปกครอง
เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง มีเนื้อที่ทั้งหมด 46,797 ไร่ หรือประมาณ 74.88 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากอำเภอศรีธาตุ ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 4 กิโลเมตรอยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 76 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้ ทิศเหนือ อาณาเขตติดต่อกับตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ ทิศใต้ จดลำน้ำปาวเขตอำเภอท่าคันโท อำเภอท่าคันโท ทิศตะวันออก อาณาเขตติดต่อกับตำบลหนองนกเขียน อำเภอศรีธาตุ ทิศตะวันตก อาณาเขตติดต่อกับตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ การเลือกตั้ง ลักษณะการเลือกตั้ง มีการเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน และการเลือกตั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
3.ประชากร ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร ประชากรและจำนวนหมู่บ้าน (แสดงจำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. ณ เดือน 30 กันยายน พ.ศ.2560) หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน แยกตามเพศ รวม ชาย หญิง 1 นายูง 99 183 193 376 2 นาม่วง 65 158 170 328 3 นาฮี 155 364 391 755 4 หนองกุงปาว 166 369 382 751 5 โคกหนองแวง 162 284 295 579 6 หนองอึ่ง 114 250 253 503 7 คำดอกไม้ 90 173 160 333 8 นาฮี 107 252 246 498 9 โคกหนองแวง 137 272 291 563 10 นายูง 84 188 176 364 รวม 1,179 2,493 2,557 5,050 ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียนอำเภอศรีธาตุ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 – 10 ประชากรทั้งสิ้น 5,050 คน แยกเป็นชาย 2,493 คน หญิง 2,557 คน จำนวนครัวเรือน 1,179 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากร 1.ผู้นำชุมชนในเขตตำบลนายูง หมู่ที่ 1 บ้านนายูง ผู้ใหญ่บ้าน นายอุดร เหมือยพรม หมู่ที่ 2 บ้านนาม่วง ผู้ใหญ่บ้าน นายพิษณุกุล สอนสกุล หมู่ที่ 3 บ้านนาฮี ผู้ใหญ่บ้าน นายสมใจ ภูมิโคตร หมู่ที่ 4 บ้านหนองกุงปาว ผู้ใหญ่บ้าน นายอดุลย์ คำฤาชัย หมู่ที่ 5 บ้านโคกหนองแวง ผู้ใหญ่บ้าน นายวิทยา บุตรอินทร์ หมู่ที่ 6 บ้านหนองฮึ่ง ผู้ใหญ่บ้าน นายแสวง หลักคำ หมู่ที่ 7 บ้านคำดอกไม้ กำนันตำบลนายูง นายสมบูรณ์ สอนสกุล หมู่ที่ 8 บ้านนาฮี ผู้ใหญ่บ้าน นายมงคล จันทาสี หมู่ที่ 9 บ้านโคกหนองแวง ผู้ใหญ่บ้าน นายทองเพชร คำฤาชัย หมู่ที่ 10 บ้านนายูง ผู้ใหญ่บ้าน นายบุญหลาย เกษโสภา
สภาพทางสังคม
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนายูง 2. โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง - โรงเรียนบ้านนายูง - โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว - โรงเรียนบ้านโครกหนองแวง - โรงเรียนบ้านคำดอกไม้ 3. โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 1 แห่ง - โรงเรียนบ้านนายูง
สาธารณสุข
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลนายูง 2. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 10 แห่ง - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบ้านนายูง - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบ้านนาม่วง - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบ้านนาฮี - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบ้านหนองกุงปาว - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบ้านโคกหนองแวง - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบ้านหนองอึ่ง - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบ้านคำดอกไม้ - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบ้านนาฮี - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบ้านโคกหนองแวง - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบ้านนายูง 3. เครือข่าย อสม. ( 10 หมู่บ้าน ) จำนวน 100 คน 4. อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 90 อีก ร้อยละ 5 ใช้แบบชักโครก อาชญากรรม ปัญหาอาชญากรรมไม่มีความรุนแรง โดยส่วนใหญ่เป็นอาชญากรรมประเภทลักษณะเล็กน้อย แต่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก เป็นพฤติกรรมของวัยรุ่น วัยคะนอง ยาเสพติด การแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาด้านผู้เสพ ซึ่งมีทั้งเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ทำงาน เป็นการเสพเพื่อทดลองและตามกระแสเพื่อน สำหรับการระบาดหลัก ๆ คือยาบ้า ในส่วนของบุหรี่ สุรา ถือเป็นเรื่องปกติสำหรับชุมชนทั่วไป การสังคมสงเคราะห์ ส่วนใหญ่จะได้รับสวัสดิการจากภาครัฐอยู่แล้ว เบี้ยยังชีพ คนพิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ สำหรับผู้ด้อยโอกาสอื่น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้ให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ และตามหลักมนุษยชนทั่วไป
ระบบบริการพื้นฐาน
การคมนาคมขนส่ง ตำบลนายูง มีเส้นทางการคมนาคมไปยังหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัดใกล้เคียง โดยใช้รถยนต์ และรถประจำทาง มีถนนของกรมทางหลวง 1 สาย คือ 1. ถนนศรีธาตุ-วังสามหมอ ผ่านบ้านนาม่วง บ้านโคกแหนองแวง และบ้านหนองกุงปาว ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านภายในตำบล รอบนอกเป็นทางลาดยางลักษณะเป็นวงกลม ส่วนถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านภายใน ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง ลักษณะใยแมงมุม ส่วนถนนสายภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนน คสล. ถนนลาดยางในเส้นทางหลักและอีกจำนวนมากยังเป็นถนนลูกรัง 4.2 การไฟฟ้า (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า) ตำบลนายูง มีจำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง 10 หมู่บ้าน 4.3 การโทรคมนาคม - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง - สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ - แห่ง ระบบเศรษฐกิจ 2.1 อาชีพ (แสดงอาชีพของประชากรในเขต อบต.) ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ทำนา ทำไร่อ้อย และมีรายได้เฉลี่ยของประชากรเกิน 20,000 บาท ต่อคนต่อปี ประมาณร้อยละ 80 ของจำนวนประชากร อาชีพของประชากรในพื้นที่ - เกษตรกร (ทำนา ทำไร่อ้อย) - ลูกจ้างภาคเอกชน - รับจ้างทั่วไป - เลี้ยงสัตว์ , ประมง - รับราชการ - ค้าขาย - ทำสวน ,ทำไร่ - ธุรกิจส่วนตัว - แม่บ้าน - นักเรียน , นักศึกษา 2.2 การเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา และทำไร่อ้อย พื้นที่ทำการเกษตร 23,668 ไร่ ส่วนการเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่เลี้ยงไว้ใช้งาน บางส่วนเลี้ยงไว้สำหรับบริโภคเอง และเพื่อจำหน่าย เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ 2.3 การพาณิชยกรรมและบริการ สถานประกอบการค้าด้านพาณิชยกรรม ประกอบด้วย 1. บ้านเช่า จำนวน 1 แห่ง 2. รีสอร์ท จำนวน 1 แห่ง - วังเกษตรรีสอร์ท 3. ปั๊มน้ำมัน จำนวน 4 แห่ง - ปั๊มน้ำมัน หมู่ 8 หมู่ 6 หมู่ 4 หมู่ 9 4. โรงสีข้าว จำนวน 8 แห่ง - นายสุชาติ พรมกุล หมู่ 1 - นางสุมาลี เประกันยา หมู่ 3 - นายสุวรรณ รสธรรม หมู่ 3 - นายกมล กิตติราช หมู่ 5 - นายธงชัย คำโคตรสูนย์ หมู่ 5 - นายรงค์ เหล่ารัตน์ หมู่ 8 - นายเสือ เกษโสภา หมู่ 10 5. ร้านค้าขนาดย่อม จำนวน 19 แห่ง 6. ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 แห่ง 7. ร้านอู่ซ่อมรถอีแต๋น จำนวน 3 แห่ง 8. ร้านซ่อมรถ จำนวน 3 แห่ง 9. โรงขนมจีน จำนวน 1 แห่ง 10. เสาโทรศัพท์ จำนวน 4 แห่ง 11. ร้านอาหาร จำนวน 1 แห่ง 12. บ่อนไก่ จำนวน 1 แห่ง 13. ลานมัน/ลานอ้อย จำนวน 3 แห่ง 14. เนสเล่ไอศครีม จำนวน 1 แห่ง 15. อู่ซ่อมรถสิบล้อ จำนวน 1 แห่ง 16. ร้านเย็บผ้า จำนวน 1 แห่ง 17. ขายปลา จำนวน 2 แห่ง 18. ร้านเกมส์ จำนวน 2 แห่ง 19. ร้านเสริมสวย จำนวน 1 แห่ง 20. คลินิก จำนวน 1 แห่ง 21. ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 2 แห่ง
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
การนับถือศาสนา วัด / สำนักสงฆ์ จำนวน 10 แห่ง - วัดป่าโพนพระเจ้า หมู่ที่ 5 - วัดโพธิ์ชัย หมู่ที่ 1 - วัดโนนตาล หมู่ที่ 9 - วัดศิริปัญญาเมตตาธรรม หมู่ที่ 8 - วัดปทุม หมู่ที่ 4 - วัดสว่างบรมนิวาส หมู่ที่ 7 - วัดโพธิ์สง่าศรีจำปา หมู่ที่ 2 - วัดศิริมงคล หมู่ที่ 6 - วัดป่าบึงกุดเต่า หมู่ที่ 9 - วัดโพธิ์ศรี หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 8 ประเพณีและงานประจำปี ประเพณีประจำปีประเพณีงานภูไท จัดเป็นประจำทุกปีตรงกับวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี งานบุญบั้งไฟ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น ประชาชนในพื้นที่ตำบลนายูงส่วนใหญ่จะพูดภาษาภูไท ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ภาษาอีสาน 20 เปอร์เซ็นต์ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก สินค้าพื้นเมืองจะเป็นผ้าถุงลายนกยูง และชุดภูไท
เศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
เศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค) น้ำ แหล่งน้ำส่วนใหญ่เป็นห้วย หนอง คลองบึง และลำน้ำปาว โดยประชาชนในพื้นที่ใช้ในการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ป่าไม้ ทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่ยังคงเหลืออยู่ประมาณ 1,000 ไร่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ตั้งของวัด หรือสำนักสงฆ์ สภาพป่าเบญจพรรณมีความหลากหลายของต้นไม้ เช่น ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้จิก ฯลฯ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของป่าไม้อยู่ในขั้นวิกฤต ลำน้ำปาวไหลผ่านพื้นที่แต่ไม่ได้รับการดูแล บำรุงรักษาเท่าที่ควรเป็นการปล่อยผ่านไปตามธรรมชาติเป็นเหตุให้แหล่งน้ำเสื่อมโทรม และปัญหาการบุกรุก การรุกล้ำน่านน้ำของประชาชนในพื้นที่ ทรัพยากรน้ำถูกรบกวนในฤดูวางไข่โดยคนนอกพื้นที่ แม้ว่ากรมประมงจะได้ใช้มาตรการเด็ดขาดก็ตาม อื่น ๆ