องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
check_circle สภาพทางสังคม
ประชากร
ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร ประชากรและจำนวนหมู่บ้าน (แสดงจำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. ณ เดือน 30 กันยายน พ.ศ.2560) หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน แยกตามเพศ รวม ชาย หญิง 1 นายูง 99 183 193 376 2 นาม่วง 65 158 170 328 3 นาฮี 155 364 391 755 4 หนองกุงปาว 166 369 382 751 5 โคกหนองแวง 162 284 295 579 6 หนองอึ่ง 114 250 253 503 7 คำดอกไม้ 90 173 160 333 8 นาฮี 107 252 246 498 9 โคกหนองแวง 137 272 291 563 10 นายูง 84 188 176 364 รวม 1,179 2,493 2,557 5,050 ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียนอำเภอศรีธาตุ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 – 10 ประชากรทั้งสิ้น 5,050 คน แยกเป็นชาย 2,493 คน หญิง 2,557 คน จำนวนครัวเรือน 1,179 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากร 1.ผู้นำชุมชนในเขตตำบลนายูง หมู่ที่ 1 บ้านนายูง ผู้ใหญ่บ้าน นายอุดร เหมือยพรม หมู่ที่ 2 บ้านนาม่วง ผู้ใหญ่บ้าน นายพิษณุกุล สอนสกุล หมู่ที่ 3 บ้านนาฮี ผู้ใหญ่บ้าน นายสมใจ ภูมิโคตร หมู่ที่ 4 บ้านหนองกุงปาว ผู้ใหญ่บ้าน นายอดุลย์ คำฤาชัย หมู่ที่ 5 บ้านโคกหนองแวง ผู้ใหญ่บ้าน นายวิทยา บุตรอินทร์ หมู่ที่ 6 บ้านหนองฮึ่ง ผู้ใหญ่บ้าน นายแสวง หลักคำ หมู่ที่ 7 บ้านคำดอกไม้ กำนันตำบลนายูง นายสมบูรณ์ สอนสกุล หมู่ที่ 8 บ้านนาฮี ผู้ใหญ่บ้าน นายมงคล จันทาสี หมู่ที่ 9 บ้านโคกหนองแวง ผู้ใหญ่บ้าน นายทองเพชร คำฤาชัย หมู่ที่ 10 บ้านนายูง ผู้ใหญ่บ้าน นายบุญหลาย เกษโสภา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนายูง 2. โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง - โรงเรียนบ้านนายูง - โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว - โรงเรียนบ้านโครกหนองแวง - โรงเรียนบ้านคำดอกไม้ 3. โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 1 แห่ง - โรงเรียนบ้านนายูง