องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
group กองคลัง
(นางสาวมะลิวรรณ แซ่อึ้ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางภานุมาศ ยุทธยง)
นักวิชาการเงินและ บ/ช
นายธีระ ฤทธิ์รุ่ง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวจีราวัฒน์ ภาวงค์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางรัชตาพัฒน์ ธนะชูธนัตชน)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวอัญชิษฐา ศรีหลิ่ง
ผช.จนท.การเงินและบ/ช