ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 9 (สายทางโคกหนองแวง-ชุมชนกุดเต่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง