ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการจัดทำวารสารเผยแพร่การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 35 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง