ชื่อเรื่อง : ซื้อวัคซีน พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมการเกิดของลูกสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง