ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมภนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลาดยางในตำบลนายูงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าวัดบ้านนาฮี หมู่ที่ 3 และถนนลาดยางสายทางโคกหนองแวง - คำค้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง