ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้กสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ 6 บริเวรหน้าแม่บ้านเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง