ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุโครงการโฮมฮักกลับบ้านปลอดภัยเพื่อต้านภัยควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง