ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเครื่องปั่นไฟวันนับคะแนนแบบเหมาจ่ายตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง