ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์ ตู้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง