ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู ระบบ Inverter พร้อมทำการติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง(งานการศึกษา ศพด.อบต.นายูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง