ชื่อเรื่อง : ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV) สำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง