ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยวิธีลาดยางปูทับ บ้านนาฮี หมู่ 8 (บริเวณหน้าบ้านนายนิพนธ์ จันทาสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง