ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลาดยางเดิม โดยวิธีลาดยางปูทับ บ้านหนองกุงปาว หมู่ 4 (สายทางเข้าหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง