ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน(งานกองช่าง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง