ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมระบบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านโคกหนองแวง หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง