ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์และของสมนาคุณ ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง