ชื่อเรื่อง : ซื้อเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชน ท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง