ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง