ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 2/2566(1-29 กุมภาพันธ์ 2567) รวม 20 วันทำการ สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นายูง และเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนายูง 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง