ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ 6 (สายทางนาหนองกว้าง(น้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง