ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่ 2/2566 ช่วงปิดเทอม(1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2567) สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นายูง และเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลนายูง 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง