ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่ออสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายูง หมู่ที่ 10 (สายทางนาฮังต่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง