ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหนองแวง หมู่ 5 (สายทางข้างร้านซ่อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง