ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้า(กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง