messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
account_circle ฝ่ายสภา
นายสมศักดิ์ หลักคำ
ประธานสภา อบต.
โทร : 0953028591
นายบุญก่อ สีใส
รองประธานสภา อบต.
โทร : 0967537552
นายหนูแดง สีลานาแก
เลขานุการสภา อบต.
โทร : 0935590481
นายบัญญัติ ไกรหาญ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
โทร : 0963043413
นายสามารถ ไกรหาญ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
โทร : 0642168739
นายสุเทพ เครือเนตร
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
โทร : 0962931281
นายไกร ผ่านชมภู
สมาชิกสภาหมู่ที่ 4
โทร : 0807996779
นายสุพรรณ์ บุตรอินทร์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
โทร : 0989242608
นายสมศักดิ์ หลักคำ
สมาชิกสภาหมู่ที่ 6
โทร : 0953028591
นายบุญก่อ สีใส
สมาชิกสภาหมู่ที่ 7
โทร : 0967537552
นายหนูแดง สีลานาแก
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
โทร : 0935590481
นางยุวดี สารสิน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
โทร : 0934353601
นายวิรัตน์ บุตรอินทร์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
โทร : 0622019919
account_circle สำนักปลัด
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
โทร : 093-694-5247
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
โทร : 093-694-5247
(นางสุภาพร สำราญสม)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0643156282
(นายหาญทรัพย์ วรรณพรหมณ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0958130799
(นางสาวณัฐธัญญา บุญเที่ยง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0959797261
(นางดวงใจ ขันโคกเครือ)
นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ
โทร : 0942919491
(นายวีระฉัตร ไชยราช)
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
โทร : 0986502613
(นางกุลฑีรา หลักคำ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0983156727
นายยุทธพล สิมหลวง
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 0817505236
(นางนิตติยา สิงห์ละคร)
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0850055685
(นางขันทอง นามจุมจัง)
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0893969094
(นางสาวนฤมล หลักคำ)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0830228905
(นางรพีพร คลาฤทธ์)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร : 0834069973
(นางณิชาภา บุตรอินทร์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0626519706
นางสาวศิริพร สอนสกุล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0961852123
(นางกุสุมา ศรีสุข)
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0956516909
(นายนันทวัฒน์ บุตรอินทร์)
นักการภารโรง
โทร : 0982249344
(นายทวีศักดิ์ เกษโสภา)
พนักงานขับรถ
โทร : 0874292937
(นายธีระพงษ์ สุขาวาปี)
พนักงานขับรถดับเพลิง
โทร : 0894184882
นางสาวจุฑามาศ พรมกุล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางลลิตา แสนมงคล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0637465683
นางสาวเสาวลักษณ์ เกษโสภา
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
โทร : 0644961604
account_circle หน่วยตรวจสอบภายใน
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0936945247
(นางสาวมุขมณี ขุนใหญ่)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
โทร : 0883105141
account_circle กองคลัง
(นางสาวมะลิวรรณ แซ่อึ้ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0896230839
(นางภานุมาศ ยุทธยง)
นักวิชาการเงินและ บัญชีปฎิบัติการ
โทร : 0947877143
นายธีระ ฤทธิ์รุ่ง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 0856818774
นางสาวจีราวัฒน์ ภาวงค์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร : 0804626104
(นางรัชตาพัฒน์ ธนะชูธนัตชน)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โทร : 0815254380
นางสาวอัญชิษฐา ศรีหลิ่ง
ผช.จนท.การเงินและบัญชี
โทร : 0936585658
account_circle กองช่าง
(ว่าที่ รต.สามารถ ธีสุระ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0833266623
(นายอภิรักษ์ ปันคำ)
นายช่างไฟฟ้า
โทร : 0967012570
(นายสมเพชร บุตรอินทร์)
พนักงานสูบน้ำ
นายธนัชชา บุตรอินทร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 0885364846
account_circle กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
(นายทองเพชร คำฤาชัย)
กำนันตำบลนายูง
โทร : 0905903154
(นายอุดร เหมือยพรม)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
โทร : 088-0556828
(นายพิษณุกุล สอนสกุล)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
โทร : 098-285-3534
(นายสมใจ ภูมิโคตร)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
โทร : 061-1310059
(นายเฉลิมสันต์ บุตรอินทร์)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
โทร : 098-194-3558
(นายวิทยา บุตรอินทร์)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
โทร : 095-263-4675
(นายวิชิต สอนสกุล)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
โทร : 098-2123922
(นางกดชพร สีอ่อน)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
โทร : 0818578017
(นายมงคล จันทาสี)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
โทร : 064-114-1678
(นายทองเพชร คำฤาชัย)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
โทร : 090-5903-154
(นายบุญหลาย เกษโสภา)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
โทร : 089-724-0115