องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
group คณะผู้บริหาร
นายวุฒิชัย ทองคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
โทร : 084-518-2733
นายไพรวัลย์ พรมกุล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 095-6127703
นายบันเทิง บุตรอินทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 063-040-0543
นายถัน สีใส
เลขานุการนายก อบต.
โทร : 095-191-4919
(นายธนภูมิ โพธิหล้า) รองปลัด
รองปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 093-694-5247
group ฝ่ายสภา
นายสมศักดิ์ หลักคำ
ประธานสภา อบต.
นายบุญก่อ สีใส
รองประธานสภา อบต.
นายหนูแดง สีลานาแก
เลขานุการสภา อบต.
นายบัญญัติ ไกรหาญ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
นายสามารถ ไกรหาญ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
นายสุเทพ เครือเนตร
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
นายไกร ผ่านชมภู
สมาชิกสภาหมู่ที่ 4
นายสุพรรณ์ บุตรอินทร์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
นายสมศักดิ์ หลักคำ
สมาชิกสภาหมู่ที่ 6
นายบุญก่อ สีใส
สมาชิกสภาหมู่ที่ 7
นายหนูแดง สีลานาแก
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
นางยุวดี สารสิน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
ายวิรัตน์ บุตรอินทร์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
group สำนักปลัด
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 093-694-5247
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 093-694-5247
(จ่าเอกอิสรพงษ์ ปะตังถาโต)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายหาญทรัพย์ วรรณพรหมณ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสุภาพร สำราญสม)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นางสาวณัฐธัญญา บุญเที่ยง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางดวงใจ ขันโคกเครือ)
นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ
(นายนิรัตน์ อาษาไชย)
เจ้าพนักงานป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
(นางกุลฑีรา หลักคำ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นายวีระฉัตร ไชยราช)
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
(นางสาวนฤมล หลักคำ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นางนิตติยา สิงห์ละคร)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางขันทอง นามจุมจัง)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางรพีพร คลาฤทธ์)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นางณิชาภา บุตรอินทร์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศิริพร สอนสกุล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางกุสุมา ศรีสุข)
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
(นายนันทวัฒน์ บุตรอินทร์)
นักการภารโรง
(นายทวีศักดิ์ เกษโสภา)
พนักงานขับรถ
(นายธีระพงษ์ สุขาวาปี)
พนักงานขับรถดับเพลิง
นางสาวจุฑามาศ พรมกุล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นางสาวมุขมณี ขุนใหญ่)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
group กองคลัง
(นางสาวมะลิวรรณ แซ่อึ้ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางภานุมาศ ยุทธยง)
นักวิชาการเงินและ บ/ช
นายธีระ ฤทธิ์รุ่ง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวจีราวัฒน์ ภาวงค์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางรัชตาพัฒน์ ธนะชูธนัตชน)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวอัญชิษฐา ศรีหลิ่ง
ผช.จนท.การเงินและบ/ช
group กองช่าง
(ว่าที่ รต.สามารถ ธีสุระ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายอภิรักษ์ ปันคำ)
นายช่างไฟฟ้า
(นายสมเพชร บุตรอินทร์)
พนักงานสูบน้ำ
นายธนัชชา บุตรอินทร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
group กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
(นายสมบูรณ์ สอนสกุล)
กำนันตำบลนายูง
โทร : 084-287-8489
(นายอุดร เหมือยพรม)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
โทร : 088-0556828
(นายพิษณุกุล สอนสกุล)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
โทร : 098-285-3534
(นายสมใจ ภูมิโคตร)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
โทร : 061-1310059
(นายเฉลิมสันต์ บุตรอินทร์)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
โทร : 098-194-3558
(นายวิทยา บุตรอินทร์)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
โทร : 095-263-4675
(นายวิชิต สอนสกุล)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
โทร : 098-2123922
(นายสมบูรณ์ สอนสกุล)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
โทร : 084-287-8489
(นายมงคล จันทาสี)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
โทร : 064-114-1678
(นายทองเพชร คำฤาชัย)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
โทร : 090-5903-154
(นายบุญหลาย เกษโสภา)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
โทร : 089-724-0115