องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง 66 ม.2 ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร. 042-110-721

แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายวุฒิชัย ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายวุฒิชัย ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
งานจดทะเบียนพาณิชย์
folder จดทะเบียนพาณิชย์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 13
group คณะผู้บริหาร
นายวุฒิชัย ทองคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
นายวุฒิชัย ทองคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
นายไพรวัลย์ พรมกุล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายไพรวัลย์ พรมกุล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายบันเทิง บุตรอินทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายบันเทิง บุตรอินทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายถัน สีใส
เลขานุการนายก อบต.
นายถัน สีใส
เลขานุการนายก อบต.
group ฝ่ายสภา
นายสมศักดิ์ หลักคำ
ประธานสภา อบต.
นายสมศักดิ์ หลักคำ
ประธานสภา อบต.
นายบุญก่อ สีใส
รองประธานสภา อบต.
นายบุญก่อ สีใส
รองประธานสภา อบต.
นายหนูแดง สีลานาแก
เลขานุการสภา อบต.
นายหนูแดง สีลานาแก
เลขานุการสภา อบต.
นายบัญญัติ ไกรหาญ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
นายบัญญัติ ไกรหาญ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
(ว่าง)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
(ว่าง)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
(ว่าง)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
(ว่าง)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
นายไกร ผ่านชมภู
สมาชิกสภาหมู่ที่ 4
นายไกร ผ่านชมภู
สมาชิกสภาหมู่ที่ 4
นายสุพรรณ์ บุตรอินทร์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
นายสุพรรณ์ บุตรอินทร์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
นายสมศักดิ์ หลักคำ
สมาชิกสภาหมู่ที่ 6
นายสมศักดิ์ หลักคำ
สมาชิกสภาหมู่ที่ 6
นายบุญก่อ สีใส
สมาชิกสภาหมู่ที่ 7
นายบุญก่อ สีใส
สมาชิกสภาหมู่ที่ 7
นายหนูแดง สีลานาแก
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
นายหนูแดง สีลานาแก
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
นางยุวดี สารสิน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
นางยุวดี สารสิน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
ายวิรัตน์ บุตรอินทร์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
ายวิรัตน์ บุตรอินทร์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
group สำนักปลัด
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นางสุภาพร สำราญสม)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสุภาพร สำราญสม)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสุภาพร สำราญสม)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นางสุภาพร สำราญสม)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นายหาญทรัพย์ วรรณพรหมณ์)
นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนปฎิบัติการ
(นายหาญทรัพย์ วรรณพรหมณ์)
นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนปฎิบัติการ
(นางสาวณัฐธัญญา บุญเที่ยง)
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
(นางสาวณัฐธัญญา บุญเที่ยง)
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
(นางปุณณดา อินทรประเสริฐ)
นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ
(นางปุณณดา อินทรประเสริฐ)
นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ
(นายนิรัตน์ อาษาไชย)
เจ้าพนักงานป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
(นายนิรัตน์ อาษาไชย)
เจ้าพนักงานป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
(นางกุลฑีรา หลักคำ)
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
(นางกุลฑีรา หลักคำ)
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
(นางสาวนฤมล หลักคำ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นางสาวนฤมล หลักคำ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นางนิตติยา สิงห์ละคร)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางนิตติยา สิงห์ละคร)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางขันทอง นามจุมจัง)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางขันทอง นามจุมจัง)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางรพีพร คลาฤทธ์)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นางรพีพร คลาฤทธ์)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นางณิชาภา บุตรอินทร์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางณิชาภา บุตรอินทร์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางกุสุมา ศรีสุข)
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
(นางกุสุมา ศรีสุข)
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
(นางฉวีวรรณ คำฤาชัย)
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
(นางฉวีวรรณ คำฤาชัย)
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
(นายนันทวัฒน์ บุตรอินทร์)
นักการภารโรง
(นายนันทวัฒน์ บุตรอินทร์)
นักการภารโรง
(นายทวีศักดิ์ เกษโสภา)
พนักงานขับรถ
(นายทวีศักดิ์ เกษโสภา)
พนักงานขับรถ
(นายธีระพงษ์ สุขาวาปี)
พนักงานขับรถดับเพลิง
(นายธีระพงษ์ สุขาวาปี)
พนักงานขับรถดับเพลิง
group กองคลัง
(นางสาวมะลิวรรณ แซ่อึ้ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวมะลิวรรณ แซ่อึ้ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางภานุมาศ ยุทธยง)
นักวิชาการเงินและ บ/ช
(นางภานุมาศ ยุทธยง)
นักวิชาการเงินและ บ/ช
(นางรัชตาพัฒน์ ธนะชูธนัตชน)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
(นางรัชตาพัฒน์ ธนะชูธนัตชน)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นายสมศักดิ์ หลักคำ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(นายสมศักดิ์ หลักคำ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวอัญชิษฐา ศรีหลิ่ง
ผช.จนท.การเงินและบ/ช
นางสาวอัญชิษฐา ศรีหลิ่ง
ผช.จนท.การเงินและบ/ช
group กองช่าง
(ว่าที่ รต.สามารถ ธีสุระ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าที่ รต.สามารถ ธีสุระ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายอภิรักษ์ ปันคำ)
นายช่างไฟฟ้า
(นายอภิรักษ์ ปันคำ)
นายช่างไฟฟ้า
(นายสมเพชร บุตรอินทร์)
พนักงานสูบน้ำ
(นายสมเพชร บุตรอินทร์)
พนักงานสูบน้ำ
นายธนัชชา บุตรอินทร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายธนัชชา บุตรอินทร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
group กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
(นายสมบูรณ์ สอนสกุล)
กำนันตำบลนายูง
โทร : 084-287-8489
(นายสมบูรณ์ สอนสกุล)
กำนันตำบลนายูง
โทร : 084-287-8489
(นายอุดร เหมือยพรม)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
โทร : 088-0556828
(นายอุดร เหมือยพรม)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
โทร : 088-0556828
(นายพิษณุกุล สอนสกุล)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
โทร : 098-285-3534
(นายพิษณุกุล สอนสกุล)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
โทร : 098-285-3534
(นายสมใจ ภูมิโคตร)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
โทร : 061-1310059
(นายสมใจ ภูมิโคตร)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
โทร : 061-1310059
(นายเฉลิมสันต์ บุตรอินทร์)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
โทร : 098-194-3558
(นายเฉลิมสันต์ บุตรอินทร์)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
โทร : 098-194-3558
(นายวิทยา บุตรอินทร์)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
โทร : 095-263-4675
(นายวิทยา บุตรอินทร์)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
โทร : 095-263-4675
(นายวิชิต สอนสกุล)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
โทร : 098-2123922
(นายวิชิต สอนสกุล)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
โทร : 098-2123922
(นายสมบูรณ์ สอนสกุล)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
โทร : 084-287-8489
(นายสมบูรณ์ สอนสกุล)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
โทร : 084-287-8489
(นายมงคล จันทาสี)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
โทร : 064-114-1678
(นายมงคล จันทาสี)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
โทร : 064-114-1678
(นายทองเพชร คำฤาชัย)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
โทร : 090-5903-154
(นายทองเพชร คำฤาชัย)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
โทร : 090-5903-154
(นายบุญหลาย เกษโสภา)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
โทร : 089-724-0115
(นายบุญหลาย เกษโสภา)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
โทร : 089-724-0115
แนะนำผู้บริหาร
group
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รอง ปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รอง ปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
นายสมศักดิ์ หลักคำ
ประธานสภา อบต.
นายสมศักดิ์ หลักคำ
ประธานสภา อบต.
แบบสำรวจความพึงพอใจ