องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง 66 ม.2 ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร. 042-110-721

งานจดทะเบียนพาณิชย์
folder จดทะเบียนพาณิชย์
group คณะผู้บริหาร
(นายอริสมันต์ บุตรอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 089-4481690
(นายอริสมันต์ บุตรอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 089-4481690
(นายบุตร บุตรอินทร์)
รองนายก
โทร : 085-7542-946
(นายบุตร บุตรอินทร์)
รองนายก
โทร : 085-7542-946
(นายแสงไทย ภูมิโคตร)
รองนายก
โทร : 087-7910-375
(นายแสงไทย ภูมิโคตร)
รองนายก
โทร : 087-7910-375
(นายประสาท หลักคำ)
เลขานุการ นายก
โทร : 089-3756-946
(นายประสาท หลักคำ)
เลขานุการ นายก
โทร : 089-3756-946
group ฝ่ายสภา
(นายสีทน สีใส)
ประธานสภา
โทร : 087-7746989
(นายสีทน สีใส)
ประธานสภา
โทร : 087-7746989
(นายนเรศ บุตรอินทร์)
รองประธานสภาฯ
โทร : 084-5116-107
(นายนเรศ บุตรอินทร์)
รองประธานสภาฯ
โทร : 084-5116-107
(นายทศพล พรมกุล)
ส.อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 081-0487028
(นายทศพล พรมกุล)
ส.อบต.หมู่ที่ 1

โทร : 081-0487028
(นางวันเพ็ญ สอนสกุล)
ส.อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 082-1095150
(นางวันเพ็ญ สอนสกุล)
ส.อบต.หมู่ที่ 1

โทร : 082-1095150
(นายไพรวัลย์ ชัยยงค์)
ส.อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 091-4210-734
(นายไพรวัลย์ ชัยยงค์)
ส.อบต.หมู่ที่ 2

โทร : 091-4210-734
(นายวิชัย คุยบุตร)
ส.อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 083-6909-362
(นายวิชัย คุยบุตร)
ส.อบต.หมู่ที่ 2

โทร : 083-6909-362
(นายประสิทธิ์ สีใส)
ส.อบต.หมู่ที่ 3
โทร : 088-0292967
(นายประสิทธิ์ สีใส)
ส.อบต.หมู่ที่ 3

โทร : 088-0292967
(นายคำสิงห์ คำฤาชัย)
ส.อบต.หมู่ที่ 3
โทร : 087-6371232
(นายคำสิงห์ คำฤาชัย)
ส.อบต.หมู่ที่ 3

โทร : 087-6371232
(นายเทิง บุตรอินทร์)
ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 093-1481787
(นายเทิง บุตรอินทร์)
ส.อบต.หมู่ที่ 4

โทร : 093-1481787
(นายไกร ผ่านชมภู)
ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 088-3178-789
(นายไกร ผ่านชมภู)
ส.อบต.หมู่ที่ 4

โทร : 088-3178-789
(นายอภิวัฒน์ โสภิณ)
ส.อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 086-8594079
(นายอภิวัฒน์ โสภิณ)
ส.อบต.หมู่ที่ 5

โทร : 086-8594079
(นายศักดิ์ ทองคำ)
ส.อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 093-5733220
(นายศักดิ์ ทองคำ)
ส.อบต.หมู่ที่ 5

โทร : 093-5733220
(นายสมศักดิ์ หลักคำ)
ส.อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 095-3028591
(นายสมศักดิ์ หลักคำ)
ส.อบต.หมู่ที่ 6

โทร : 095-3028591
(นายบุญก่อ สีใส)
ส.อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 088-0633778
(นายบุญก่อ สีใส)
ส.อบต.หมู่ที่ 7

โทร : 088-0633778
(นายหนูแดง สีลานาแก)
ส.อบต.หมู่ที่ 8
โทร : 083-4186090
(นายหนูแดง สีลานาแก)
ส.อบต.หมู่ที่ 8

โทร : 083-4186090
(นายประสิทธิ์ จันทาสี)
ส.อบต.หมู่ที่ 8
โทร : 088-3082637
(นายประสิทธิ์ จันทาสี)
ส.อบต.หมู่ที่ 8

โทร : 088-3082637
(นายประเวศน์ บุตรอินทร์)
ส.อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 091-3547219
(นายประเวศน์ บุตรอินทร์)
ส.อบต.หมู่ที่ 9

โทร : 091-3547219
(นายไพรวัลย์ พรมกุล)
ส.อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 084-5181167
(นายไพรวัลย์ พรมกุล)
ส.อบต.หมู่ที่ 10

โทร : 084-5181167
(นายศักดิ์ดา พรมกุล)
ส.อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 082-0415906
(นายศักดิ์ดา พรมกุล)
ส.อบต.หมู่ที่ 10

โทร : 082-0415906
group สำนักปลัด
(ว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(ว่าง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางรัชนีกร ภูแย้มสี)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(นางรัชนีกร ภูแย้มสี)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(นางสุภาพร สำราญสม)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นางสุภาพร สำราญสม)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นายหาญทรัพย์ วรรณพรหมณ์)
นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนปฎิบัติการ
(นายหาญทรัพย์ วรรณพรหมณ์)
นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนปฎิบัติการ
(นางสาวณัฐธัญญา บุญเที่ยง)
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
(นางสาวณัฐธัญญา บุญเที่ยง)
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
(นางปุณณดา อินทรประเสริฐ)
นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ
(นางปุณณดา อินทรประเสริฐ)
นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ
(นายนิรัตน์ อาษาไชย)
เจ้าพนักงานป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
(นายนิรัตน์ อาษาไชย)
เจ้าพนักงานป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
(นางกุลฑีรา หลักคำ)
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
(นางกุลฑีรา หลักคำ)
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
(นางสาวนฤมล หลักคำ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นางสาวนฤมล หลักคำ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นางนิตติยา สิงห์ละคร)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางนิตติยา สิงห์ละคร)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางขันทอง นามจุมจัง)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางขันทอง นามจุมจัง)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางทิพวรรณ แสงมณี)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางทิพวรรณ แสงมณี)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางรพีพร คลาฤทธ์)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นางรพีพร คลาฤทธ์)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นางณิชาภา บุตรอินทร์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางณิชาภา บุตรอินทร์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางกุสุมา ศรีสุข)
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
(นางกุสุมา ศรีสุข)
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
(นางฉวีวรรณ คำฤาชัย)
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
(นางฉวีวรรณ คำฤาชัย)
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
(นายนันทวัฒน์ บุตรอินทร์)
นักการภารโรง
(นายนันทวัฒน์ บุตรอินทร์)
นักการภารโรง
(นายทวีศักดิ์ เกษโสภา)
พนักงานขับรถ
(นายทวีศักดิ์ เกษโสภา)
พนักงานขับรถ
(นายธีระพงษ์ สุขาวาปี)
พนักงานขับรถดับเพลิง
(นายธีระพงษ์ สุขาวาปี)
พนักงานขับรถดับเพลิง
group กองคลัง
(นางสาวมะลิวรรณ แซ่อึ้ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวมะลิวรรณ แซ่อึ้ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางภานุมาศ ยุทธยง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
(นางภานุมาศ ยุทธยง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
(นางรัชตาพัฒน์ ธนะชูธนัตชน)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
(นางรัชตาพัฒน์ ธนะชูธนัตชน)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นายสมศักดิ์ หลักคำ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(นายสมศักดิ์ หลักคำ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
group กองช่าง
(ว่าที่ รต.สามารถ ธีสุระ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าที่ รต.สามารถ ธีสุระ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายอภิรักษ์ ปันคำ)
นายช่างไฟฟ้า
(นายอภิรักษ์ ปันคำ)
นายช่างไฟฟ้า
(นายสมเพชร บุตรอินทร์)
พนักงานสูบน้ำ
(นายสมเพชร บุตรอินทร์)
พนักงานสูบน้ำ
นายธนัชชา บุตรอินทร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายธนัชชา บุตรอินทร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
group กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
(นายสมบูรณ์ สอนสกุล)
กำนันตำบลนายูง
โทร : 084-287-8489
(นายสมบูรณ์ สอนสกุล)
กำนันตำบลนายูง
โทร : 084-287-8489
(นายอุดร เหมือยพรม)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
โทร : 088-0556828
(นายอุดร เหมือยพรม)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
โทร : 088-0556828
(นายพิษณุกุล สอนสกุล)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
โทร : 098-285-3534
(นายพิษณุกุล สอนสกุล)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
โทร : 098-285-3534
(นายสมใจ ภูมิโคตร)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
โทร : 061-1310059
(นายสมใจ ภูมิโคตร)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
โทร : 061-1310059
(นายเฉลิมสันต์ บุตรอินทร์)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
โทร : 098-194-3558
(นายเฉลิมสันต์ บุตรอินทร์)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
โทร : 098-194-3558
(นายวิทยา บุตรอินทร์)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
โทร : 095-263-4675
(นายวิทยา บุตรอินทร์)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
โทร : 095-263-4675
(นายวิชิต สอนสกุล)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
โทร : 098-2123922
(นายวิชิต สอนสกุล)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
โทร : 098-2123922
(นายสมบูรณ์ สอนสกุล)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
โทร : 084-287-8489
(นายสมบูรณ์ สอนสกุล)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
โทร : 084-287-8489
(นายมงคล จันทาสี)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
โทร : 064-114-1678
(นายมงคล จันทาสี)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
โทร : 064-114-1678
(นายทองเพชร คำฤาชัย)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
โทร : 090-5903-154
(นายทองเพชร คำฤาชัย)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
โทร : 090-5903-154
(นายบุญหลาย เกษโสภา)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
โทร : 089-724-0115
(นายบุญหลาย เกษโสภา)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
โทร : 089-724-0115
แนะนำผู้บริหาร
group ผู้บริหารองค์กร
(นายอริสมันต์ บุตรอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายอริสมันต์ บุตรอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลนายูง
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลนายูง
(นายสีทน สีใส)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายสีทน สีใส)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
แบบสำรวจความพึงพอใจ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 117