messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อปท.
folder ระเบียบกฎหมายท้องถิ่น
งานจดทะเบียนพาณิชย์
folder จดทะเบียนพาณิชย์
image สื่อประชาสัมพันธ์
ต่อต้านคอร์รัปชั่น
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
camera_alt ผลงานกิจกรรม
กิจกรรม รดน้ำดำหัวผู็สูงอายุ วันสงกรานต์ ประจำปี งบประมาณ 2567
โครงการส่งเสริมภูมปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2567
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมการเกิดของลูกสัตว์ ประจำปี 2567
กิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย บัณฑิตน้อย ประจำปี 2567
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูไทย ประจำปี 2567
เชิญเที่ยวงานส่งเสริม สืบสาน วัฒนธรรมภูไทประจำปี 2567 (บุญเดือนสาม)
กิจกรรมจิตอาสาพราะราชทานตำบลนายูง
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินรายไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
จดหมายข่าวเชิญชวนเที่ยวงาน ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมภูไท ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview56
จดหมายข่าว - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview66

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงราชการ ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview53

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up Facebook อบต.นายูง

Facebook อบต.นายูง

แนะนำผู้บริหาร
thumb_up
(นายวุฒิชัย ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
โทร : 084-518-2733
(นายวุฒิชัย ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
โทร : 084-518-2733
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
โทร : 093-694-5247
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
โทร : 093-694-5247
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
ลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติ sitemap
วันนี้ 225
เดือนนี้3,835
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)86,349
ทั้งหมด 280,000


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ