องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง 66 ม.2 ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร. 042-110-721

แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายวุฒิชัย ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายวุฒิชัย ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
งานจดทะเบียนพาณิชย์
folder จดทะเบียนพาณิชย์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 361
group ฝ่ายสภา
นายสมศักดิ์ หลักคำ
ประธานสภา อบต.
นายสมศักดิ์ หลักคำ
ประธานสภา อบต.
นายบุญก่อ สีใส
รองประธานสภา อบต.
นายบุญก่อ สีใส
รองประธานสภา อบต.
นายหนูแดง สีลานาแก
เลขานุการสภา อบต.
นายหนูแดง สีลานาแก
เลขานุการสภา อบต.
นายบัญญัติ ไกรหาญ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
นายบัญญัติ ไกรหาญ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
(ว่าง)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
(ว่าง)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
(ว่าง)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
(ว่าง)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
นายไกร ผ่านชมภู
สมาชิกสภาหมู่ที่ 4
นายไกร ผ่านชมภู
สมาชิกสภาหมู่ที่ 4
นายสุพรรณ์ บุตรอินทร์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
นายสุพรรณ์ บุตรอินทร์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
นายสมศักดิ์ หลักคำ
สมาชิกสภาหมู่ที่ 6
นายสมศักดิ์ หลักคำ
สมาชิกสภาหมู่ที่ 6
นายบุญก่อ สีใส
สมาชิกสภาหมู่ที่ 7
นายบุญก่อ สีใส
สมาชิกสภาหมู่ที่ 7
นายหนูแดง สีลานาแก
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
นายหนูแดง สีลานาแก
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
นางยุวดี สารสิน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
นางยุวดี สารสิน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
ายวิรัตน์ บุตรอินทร์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
ายวิรัตน์ บุตรอินทร์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
แนะนำผู้บริหาร
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รอง ปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รอง ปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
นายสมศักดิ์ หลักคำ
ประธานสภา อบต.
นายสมศักดิ์ หลักคำ
ประธานสภา อบต.
แบบสำรวจความพึงพอใจ