messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
place สถานที่ท่องเที่ยว
ป่าไม้เบญจพรรณรอปรับปรุง
รูปภาพ วัดโพธิ์ชัยรอปรับปรุง
วัดโพธิ์ชัย ปู่อัญญาหลวง
วัดป่าโพนพระเจ้า ปูชนียวัตถุ แหล่งมรดกโลกตำบลนายูง
รูปภาพ วัดป่าโพนพระเจ้ารอปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยว
ป่าไม้เบญจพรรณ

รอปรับปรุง
รูปภาพ วัดโพธิ์ชัย

รอปรับปรุง
วัดโพธิ์ชัย

ปู่อัญญาหลวง
วัดป่าโพนพระเจ้า

ปูชนียวัตถุ แหล่งมรดกโลกตำบลนายูง
รูปภาพ วัดป่าโพนพระเจ้า

รอปรับปรุง
check_circle วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ ทางเลือกใหม่ คิดใหม่ โปร่งใส ให้ชุมชนมีส่วนร่วม
คำแถลงนโยบาย ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูงรอปรับปรุง
พันธกิจ 1.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ 2.บำรุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 3.ส่งเสริมการศึกษา 4.กำจัดมูลฝอย สิ่งปฎิกูล และน้ำเสีย 5.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 6.ให้ความสำคัญความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 7.ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำงาน 8.ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

วิสัยทัศน์
       มุ่งสร้างชุมชนผู้ไทยเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา ประชาเป็นสุข อนุรักษ์ประเพณีอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
     1.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
     2.บำรุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
     3.ส่งเสริมการศึกษา
     4.กำจัดมูลฝอย  สิ่งปฎิกูล  และน้ำเสีย
     5.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
     6.ให้ความสำคัญความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สินของประชาชน
    7.ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำงาน
    8.ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

ทางเลือกใหม่ คิดใหม่ โปร่งใส ให้ชุมชนมีส่วนร่วม
คำแถลงนโยบาย ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง

รอปรับปรุง
พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ 2.บำรุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 3.ส่งเสริมการศึกษา 4.กำจัดมูลฝอย สิ่งปฎิกูล และน้ำเสีย 5.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 6.ให้ความสำคัญความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 7.ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำงาน 8.ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

วิสัยทัศน์หน่วยงาน

วิสัยทัศน์
       มุ่งสร้างชุมชนผู้ไทยเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา ประชาเป็นสุข อนุรักษ์ประเพณีอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
     1.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
     2.บำรุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
     3.ส่งเสริมการศึกษา
     4.กำจัดมูลฝอย  สิ่งปฎิกูล  และน้ำเสีย
     5.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
     6.ให้ความสำคัญความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สินของประชาชน
    7.ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำงาน
    8.ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
info_outline ข้อมูลทั่วไปอบต-นายูง
เศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)เศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค) น้ำ แหล่งน้ำส่วนใหญ่เป็นห้วย หนอง คลองบึง และลำน้ำปาว โดยประชาชนในพื้นที่ใช้ในการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ป่าไม้ ทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่ยังคงเหลืออยู่ประมาณ 1,000 ไร่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ตั้งของวัด หรือสำนักสงฆ์ สภาพป่าเบญจพรรณมีความหลากหลายของต้นไม้ เช่น ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้จิก ฯลฯ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของป่าไม้อยู่ในขั้นวิกฤต ลำน้ำปาวไหลผ่านพื้นที่แต่ไม่ได้รับการดูแล บำรุงรักษาเท่าที่ควรเป็นการปล่อยผ่านไปตามธรรมชาติเป็นเหตุให้แหล่งน้ำเสื่อมโทรม และปัญหาการบุกรุก การรุกล้ำน่านน้ำของประชาชนในพื้นที่ ทรัพยากรน้ำถูกรบกวนในฤดูวางไข่โดยคนนอกพื้นที่ แม้ว่ากรมประมงจะได้ใช้มาตรการเด็ดขาดก็ตาม อื่น ๆ
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมการนับถือศาสนา วัด / สำนักสงฆ์ จำนวน 10 แห่ง - วัดป่าโพนพระเจ้า หมู่ที่ 5 - วัดโพธิ์ชัย หมู่ที่ 1 - วัดโนนตาล หมู่ที่ 9 - วัดศิริปัญญาเมตตาธรรม หมู่ที่ 8 - วัดปทุม หมู่ที่ 4 - วัดสว่างบรมนิวาส หมู่ที่ 7 - วัดโพธิ์สง่าศรีจำปา หมู่ที่ 2 - วัดศิริมงคล หมู่ที่ 6 - วัดป่าบึงกุดเต่า หมู่ที่ 9 - วัดโพธิ์ศรี หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 8 ประเพณีและงานประจำปี ประเพณีประจำปีประเพณีงานภูไท จัดเป็นประจำทุกปีตรงกับวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี งานบุญบั้งไฟ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น ประชาชนในพื้นที่ตำบลนายูงส่วนใหญ่จะพูดภาษาภูไท ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ภาษาอีสาน 20 เปอร์เซ็นต์ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก สินค้าพื้นเมืองจะเป็นผ้าถุงลายนกยูง และชุดภูไท
ระบบบริการพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง ตำบลนายูง มีเส้นทางการคมนาคมไปยังหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัดใกล้เคียง โดยใช้รถยนต์ และรถประจำทาง มีถนนของกรมทางหลวง 1 สาย คือ 1. ถนนศรีธาตุ-วังสามหมอ ผ่านบ้านนาม่วง บ้านโคกแหนองแวง และบ้านหนองกุงปาว ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านภายในตำบล รอบนอกเป็นทางลาดยางลักษณะเป็นวงกลม ส่วนถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านภายใน ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง ลักษณะใยแมงมุม ส่วนถนนสายภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนน คสล. ถนนลาดยางในเส้นทางหลักและอีกจำนวนมากยังเป็นถนนลูกรัง 4.2 การไฟฟ้า (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า) ตำบลนายูง มีจำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง 10 หมู่บ้าน 4.3 การโทรคมนาคม - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง - สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ - แห่ง ระบบเศรษฐกิจ 2.1 อาชีพ (แสดงอาชีพของประชากรในเขต อบต.) ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ทำนา ทำไร่อ้อย และมีรายได้เฉลี่ยของประชากรเกิน 20,000 บาท ต่อคนต่อปี ประมาณร้อยละ 80 ของจำนวนประชากร อาชีพของประชากรในพื้นที่ - เกษตรกร (ทำนา ทำไร่อ้อย) - ลูกจ้างภาคเอกชน - รับจ้างทั่วไป - เลี้ยงสัตว์ , ประมง - รับราชการ - ค้าขาย - ทำสวน ,ทำไร่ - ธุรกิจส่วนตัว - แม่บ้าน - นักเรียน , นักศึกษา 2.2 การเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา และทำไร่อ้อย พื้นที่ทำการเกษตร 23,668 ไร่ ส่วนการเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่เลี้ยงไว้ใช้งาน บางส่วนเลี้ยงไว้สำหรับบริโภคเอง และเพื่อจำหน่าย เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ 2.3 การพาณิชยกรรมและบริการ สถานประกอบการค้าด้านพาณิชยกรรม ประกอบด้วย 1. บ้านเช่า จำนวน 1 แห่ง 2. รีสอร์ท จำนวน 1 แห่ง - วังเกษตรรีสอร์ท 3. ปั๊มน้ำมัน จำนวน 4 แห่ง - ปั๊มน้ำมัน หมู่ 8 หมู่ 6 หมู่ 4 หมู่ 9 4. โรงสีข้าว จำนวน 8 แห่ง - นายสุชาติ พรมกุล หมู่ 1 - นางสุมาลี เประกันยา หมู่ 3 - นายสุวรรณ รสธรรม หมู่ 3 - นายกมล กิตติราช หมู่ 5 - นายธงชัย คำโคตรสูนย์ หมู่ 5 - นายรงค์ เหล่ารัตน์ หมู่ 8 - นายเสือ เกษโสภา หมู่ 10 5. ร้านค้าขนาดย่อม จำนวน 19 แห่ง 6. ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 แห่ง 7. ร้านอู่ซ่อมรถอีแต๋น จำนวน 3 แห่ง 8. ร้านซ่อมรถ จำนวน 3 แห่ง 9. โรงขนมจีน จำนวน 1 แห่ง 10. เสาโทรศัพท์ จำนวน 4 แห่ง 11. ร้านอาหาร จำนวน 1 แห่ง 12. บ่อนไก่ จำนวน 1 แห่ง 13. ลานมัน/ลานอ้อย จำนวน 3 แห่ง 14. เนสเล่ไอศครีม จำนวน 1 แห่ง 15. อู่ซ่อมรถสิบล้อ จำนวน 1 แห่ง 16. ร้านเย็บผ้า จำนวน 1 แห่ง 17. ขายปลา จำนวน 2 แห่ง 18. ร้านเกมส์ จำนวน 2 แห่ง 19. ร้านเสริมสวย จำนวน 1 แห่ง 20. คลินิก จำนวน 1 แห่ง 21. ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 2 แห่ง
สาธารณสุข1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลนายูง 2. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 10 แห่ง - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบ้านนายูง - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบ้านนาม่วง - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบ้านนาฮี - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบ้านหนองกุงปาว - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบ้านโคกหนองแวง - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบ้านหนองอึ่ง - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบ้านคำดอกไม้ - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบ้านนาฮี - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบ้านโคกหนองแวง - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบ้านนายูง 3. เครือข่าย อสม. ( 10 หมู่บ้าน ) จำนวน 100 คน 4. อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 90 อีก ร้อยละ 5 ใช้แบบชักโครก อาชญากรรม ปัญหาอาชญากรรมไม่มีความรุนแรง โดยส่วนใหญ่เป็นอาชญากรรมประเภทลักษณะเล็กน้อย แต่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก เป็นพฤติกรรมของวัยรุ่น วัยคะนอง ยาเสพติด การแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาด้านผู้เสพ ซึ่งมีทั้งเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ทำงาน เป็นการเสพเพื่อทดลองและตามกระแสเพื่อน สำหรับการระบาดหลัก ๆ คือยาบ้า ในส่วนของบุหรี่ สุรา ถือเป็นเรื่องปกติสำหรับชุมชนทั่วไป การสังคมสงเคราะห์ ส่วนใหญ่จะได้รับสวัสดิการจากภาครัฐอยู่แล้ว เบี้ยยังชีพ คนพิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ สำหรับผู้ด้อยโอกาสอื่น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้ให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ และตามหลักมนุษยชนทั่วไป
สภาพทางสังคม - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนายูง 2. โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง - โรงเรียนบ้านนายูง - โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว - โรงเรียนบ้านโครกหนองแวง - โรงเรียนบ้านคำดอกไม้ 3. โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 1 แห่ง - โรงเรียนบ้านนายูง
ข้อมูลทั่วไปอบต-นายูง
เศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

เศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค) น้ำ แหล่งน้ำส่วนใหญ่เป็นห้วย หนอง คลองบึง และลำน้ำปาว โดยประชาชนในพื้นที่ใช้ในการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ป่าไม้ ทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่ยังคงเหลืออยู่ประมาณ 1,000 ไร่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ตั้งของวัด หรือสำนักสงฆ์ สภาพป่าเบญจพรรณมีความหลากหลายของต้นไม้ เช่น ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้จิก ฯลฯ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของป่าไม้อยู่ในขั้นวิกฤต ลำน้ำปาวไหลผ่านพื้นที่แต่ไม่ได้รับการดูแล บำรุงรักษาเท่าที่ควรเป็นการปล่อยผ่านไปตามธรรมชาติเป็นเหตุให้แหล่งน้ำเสื่อมโทรม และปัญหาการบุกรุก การรุกล้ำน่านน้ำของประชาชนในพื้นที่ ทรัพยากรน้ำถูกรบกวนในฤดูวางไข่โดยคนนอกพื้นที่ แม้ว่ากรมประมงจะได้ใช้มาตรการเด็ดขาดก็ตาม อื่น ๆ
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

การนับถือศาสนา วัด / สำนักสงฆ์ จำนวน 10 แห่ง - วัดป่าโพนพระเจ้า หมู่ที่ 5 - วัดโพธิ์ชัย หมู่ที่ 1 - วัดโนนตาล หมู่ที่ 9 - วัดศิริปัญญาเมตตาธรรม หมู่ที่ 8 - วัดปทุม หมู่ที่ 4 - วัดสว่างบรมนิวาส หมู่ที่ 7 - วัดโพธิ์สง่าศรีจำปา หมู่ที่ 2 - วัดศิริมงคล หมู่ที่ 6 - วัดป่าบึงกุดเต่า หมู่ที่ 9 - วัดโพธิ์ศรี หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 8 ประเพณีและงานประจำปี ประเพณีประจำปีประเพณีงานภูไท จัดเป็นประจำทุกปีตรงกับวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี งานบุญบั้งไฟ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น ประชาชนในพื้นที่ตำบลนายูงส่วนใหญ่จะพูดภาษาภูไท ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ภาษาอีสาน 20 เปอร์เซ็นต์ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก สินค้าพื้นเมืองจะเป็นผ้าถุงลายนกยูง และชุดภูไท
ระบบบริการพื้นฐาน

การคมนาคมขนส่ง ตำบลนายูง มีเส้นทางการคมนาคมไปยังหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัดใกล้เคียง โดยใช้รถยนต์ และรถประจำทาง มีถนนของกรมทางหลวง 1 สาย คือ 1. ถนนศรีธาตุ-วังสามหมอ ผ่านบ้านนาม่วง บ้านโคกแหนองแวง และบ้านหนองกุงปาว ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านภายในตำบล รอบนอกเป็นทางลาดยางลักษณะเป็นวงกลม ส่วนถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านภายใน ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง ลักษณะใยแมงมุม ส่วนถนนสายภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนน คสล. ถนนลาดยางในเส้นทางหลักและอีกจำนวนมากยังเป็นถนนลูกรัง 4.2 การไฟฟ้า (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า) ตำบลนายูง มีจำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง 10 หมู่บ้าน 4.3 การโทรคมนาคม - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง - สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ - แห่ง ระบบเศรษฐกิจ 2.1 อาชีพ (แสดงอาชีพของประชากรในเขต อบต.) ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ทำนา ทำไร่อ้อย และมีรายได้เฉลี่ยของประชากรเกิน 20,000 บาท ต่อคนต่อปี ประมาณร้อยละ 80 ของจำนวนประชากร อาชีพของประชากรในพื้นที่ - เกษตรกร (ทำนา ทำไร่อ้อย) - ลูกจ้างภาคเอกชน - รับจ้างทั่วไป - เลี้ยงสัตว์ , ประมง - รับราชการ - ค้าขาย - ทำสวน ,ทำไร่ - ธุรกิจส่วนตัว - แม่บ้าน - นักเรียน , นักศึกษา 2.2 การเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา และทำไร่อ้อย พื้นที่ทำการเกษตร 23,668 ไร่ ส่วนการเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่เลี้ยงไว้ใช้งาน บางส่วนเลี้ยงไว้สำหรับบริโภคเอง และเพื่อจำหน่าย เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ 2.3 การพาณิชยกรรมและบริการ สถานประกอบการค้าด้านพาณิชยกรรม ประกอบด้วย 1. บ้านเช่า จำนวน 1 แห่ง 2. รีสอร์ท จำนวน 1 แห่ง - วังเกษตรรีสอร์ท 3. ปั๊มน้ำมัน จำนวน 4 แห่ง - ปั๊มน้ำมัน หมู่ 8 หมู่ 6 หมู่ 4 หมู่ 9 4. โรงสีข้าว จำนวน 8 แห่ง - นายสุชาติ พรมกุล หมู่ 1 - นางสุมาลี เประกันยา หมู่ 3 - นายสุวรรณ รสธรรม หมู่ 3 - นายกมล กิตติราช หมู่ 5 - นายธงชัย คำโคตรสูนย์ หมู่ 5 - นายรงค์ เหล่ารัตน์ หมู่ 8 - นายเสือ เกษโสภา หมู่ 10 5. ร้านค้าขนาดย่อม จำนวน 19 แห่ง 6. ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 แห่ง 7. ร้านอู่ซ่อมรถอีแต๋น จำนวน 3 แห่ง 8. ร้านซ่อมรถ จำนวน 3 แห่ง 9. โรงขนมจีน จำนวน 1 แห่ง 10. เสาโทรศัพท์ จำนวน 4 แห่ง 11. ร้านอาหาร จำนวน 1 แห่ง 12. บ่อนไก่ จำนวน 1 แห่ง 13. ลานมัน/ลานอ้อย จำนวน 3 แห่ง 14. เนสเล่ไอศครีม จำนวน 1 แห่ง 15. อู่ซ่อมรถสิบล้อ จำนวน 1 แห่ง 16. ร้านเย็บผ้า จำนวน 1 แห่ง 17. ขายปลา จำนวน 2 แห่ง 18. ร้านเกมส์ จำนวน 2 แห่ง 19. ร้านเสริมสวย จำนวน 1 แห่ง 20. คลินิก จำนวน 1 แห่ง 21. ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 2 แห่ง
สาธารณสุข

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลนายูง 2. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 10 แห่ง - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบ้านนายูง - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบ้านนาม่วง - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบ้านนาฮี - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบ้านหนองกุงปาว - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบ้านโคกหนองแวง - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบ้านหนองอึ่ง - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบ้านคำดอกไม้ - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบ้านนาฮี - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบ้านโคกหนองแวง - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบ้านนายูง 3. เครือข่าย อสม. ( 10 หมู่บ้าน ) จำนวน 100 คน 4. อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 90 อีก ร้อยละ 5 ใช้แบบชักโครก อาชญากรรม ปัญหาอาชญากรรมไม่มีความรุนแรง โดยส่วนใหญ่เป็นอาชญากรรมประเภทลักษณะเล็กน้อย แต่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก เป็นพฤติกรรมของวัยรุ่น วัยคะนอง ยาเสพติด การแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาด้านผู้เสพ ซึ่งมีทั้งเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ทำงาน เป็นการเสพเพื่อทดลองและตามกระแสเพื่อน สำหรับการระบาดหลัก ๆ คือยาบ้า ในส่วนของบุหรี่ สุรา ถือเป็นเรื่องปกติสำหรับชุมชนทั่วไป การสังคมสงเคราะห์ ส่วนใหญ่จะได้รับสวัสดิการจากภาครัฐอยู่แล้ว เบี้ยยังชีพ คนพิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ สำหรับผู้ด้อยโอกาสอื่น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้ให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ และตามหลักมนุษยชนทั่วไป
สภาพทางสังคม

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนายูง 2. โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง - โรงเรียนบ้านนายูง - โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว - โรงเรียนบ้านโครกหนองแวง - โรงเรียนบ้านคำดอกไม้ 3. โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 1 แห่ง - โรงเรียนบ้านนายูง