องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
group สำนักปลัด
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 093-694-5247
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 093-694-5247
(จ่าเอกอิสรพงษ์ ปะตังถาโต)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายหาญทรัพย์ วรรณพรหมณ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสุภาพร สำราญสม)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นางสาวณัฐธัญญา บุญเที่ยง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางปุณณดา อินทรประเสริฐ)
นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ
(นายนิรัตน์ อาษาไชย)
เจ้าพนักงานป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
(นางกุลฑีรา หลักคำ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นายวีระฉัตร ไชยราช)
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
(นางสาวนฤมล หลักคำ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นางนิตติยา สิงห์ละคร)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางขันทอง นามจุมจัง)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางรพีพร คลาฤทธ์)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นางณิชาภา บุตรอินทร์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศิริพร สอนสกุล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางกุสุมา ศรีสุข)
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
(นายนันทวัฒน์ บุตรอินทร์)
นักการภารโรง
(นายทวีศักดิ์ เกษโสภา)
พนักงานขับรถ
(นายธีระพงษ์ สุขาวาปี)
พนักงานขับรถดับเพลิง
นางสาวจุฑามาศ พรมกุล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก