messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
account_circle สำนักปลัด
(ว่าที่ร้อยตรี นิสันต์ ศรีเสนพิลา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
โทร : 0902904305
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
โทร : 093-694-5247
(นางสุภาพร สำราญสม)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0643156282
(นายหาญทรัพย์ วรรณพรหมณ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0958130799
(นางสาวณัฐธัญญา บุญเที่ยง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0959797261
(นางดวงใจ ขันโคกเครือ)
นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ
โทร : 0942919491
(นายวีระฉัตร ไชยราช)
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
โทร : 0986502613
(นางกุลฑีรา หลักคำ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0983156727
นายยุทธพล สิมหลวง
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 0817505236
(นางนิตติยา สิงห์ละคร)
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0850055685
(นางขันทอง นามจุมจัง)
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0893969094
(นางสาวนฤมล หลักคำ)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0830228905
(นางรพีพร คลาฤทธ์)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร : 0834069973
(นางณิชาภา บุตรอินทร์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0626519706
นางสาวศิริพร สอนสกุล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0961852123
(นางกุสุมา ศรีสุข)
ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0956516909
(นายนันทวัฒน์ บุตรอินทร์)
นักการภารโรง
โทร : 0982249344
(นายทวีศักดิ์ เกษโสภา)
พนักงานขับรถ
โทร : 0874292937
(นายธีระพงษ์ สุขาวาปี)
พนักงานขับรถดับเพลิง
โทร : 0894184882
นางสาวจุฑามาศ พรมกุล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางลลิตา แสนมงคล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0637465683
นางสาวเสาวลักษณ์ เกษโสภา
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
โทร : 0644961604