messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
check_circle วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
วิสัยทัศน์
ทางเลือกใหม่ คิดใหม่ โปร่งใส ให้ชุมชนมีส่วนร่วม
พันธกิจ
1.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ 2.บำรุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 3.ส่งเสริมการศึกษา 4.กำจัดมูลฝอย สิ่งปฎิกูล และน้ำเสีย 5.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 6.ให้ความสำคัญความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 7.ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำงาน 8.ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
คำแถลงนโยบาย ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง