messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
account_circle คณะผู้บริหารข้าราชการการเมือง
นายวุฒิชัย ทองคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
โทร : 084-518-2733
นายไพรวัลย์ พรมกุล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
โทร : 095-6127703
นายบันเทิง บุตรอินทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
โทร : 063-040-0543
นายถัน สีใส
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
โทร : 095-191-4919
account_circle คณะผู้บริหารข้าราชการท้องถิ่น
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
โทร : 093-694-5247
(นางสุภาพร สำราญสม)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0643156282
(นางสาวมะลิวรรณ แซ่อึ้ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0896230839
(ว่าที่ รต.สามารถ ธีสุระ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0833266623