องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
folder กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อของสภาท้องถิ่น
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินของ อบต. พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ. 2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่10) พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292
insert_drive_file ระเบัยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท. พ.ศง 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312
insert_drive_file พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 304
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 291
insert_drive_file กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1