องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง 66 ม.2 ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร. 042-110-721

งานจดทะเบียนพาณิชย์
folder จดทะเบียนพาณิชย์
picture_as_pdf กฏหมายท้องถิ่น
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file กฎกระทรวง แบบบัตรประจำตัวพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้ อปท. พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยผู้พิการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ อปท.พ.ศ.2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
แอปพลิเคชั่น ตาสับปะรด
แบบสำรวจความพึงพอใจ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 147