messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
folder คลังเอกสาร
ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 351
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 342
ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจ เรื่อง การบังคับใช้แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 349
ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจ แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1313
แผ่นพับภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 331
แผ่นพับภาวะโลกร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 424
ผ.ท. 1 - 17 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 507
แผ่นพับภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 331
ภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 349
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 357
แบบสำรวจความพึงพอใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 350
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 353
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 346
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 368
แบบคำขอใช้โปรแกรม LTAX 3000 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 347
ภาษีบำรุงท้องที่ 2508 (ราคาประเมิน 2521-2524) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 356
ประกาศ - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ม.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 323
ประกาศ - คสล. ม.6 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 316
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 344
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1