องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง 66 ม.2 ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร. 042-110-721

แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายวุฒิชัย ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายวุฒิชัย ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
งานจดทะเบียนพาณิชย์
folder จดทะเบียนพาณิชย์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 347
folder คลังเอกสาร
insert_drive_file ภาษีบำรุงท้องที่ 2508 (ราคาประเมิน 2521-2524) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214 |
insert_drive_file แบบคำขอใช้โปรแกรม LTAX 3000 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197 |
insert_drive_file โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213 |
insert_drive_file โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206 |
insert_drive_file โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213 |
insert_drive_file แบบสำรวจความพึงพอใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211 |
insert_drive_file ภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217 |
insert_drive_file ภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203 |
insert_drive_file แผ่นพับภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202 |
insert_drive_file ผ.ท. 1 - 17 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255 |
insert_drive_file แผ่นพับภาวะโลกร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197 |
insert_drive_file แผ่นพับภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจ แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 356 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจ เรื่อง การบังคับใช้แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191 |
insert_drive_file ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188 |
insert_drive_file ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186 |
insert_drive_file ประกาศ - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ม.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189 |
insert_drive_file ประกาศ - คสล. ม.6 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191 |
insert_drive_file โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187 |
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รอง ปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รอง ปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
นายสมศักดิ์ หลักคำ
ประธานสภา อบต.
นายสมศักดิ์ หลักคำ
ประธานสภา อบต.
แบบสำรวจความพึงพอใจ