องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง 66 ม.2 ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร. 042-110-721

แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายวุฒิชัย ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายวุฒิชัย ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
งานจดทะเบียนพาณิชย์
folder จดทะเบียนพาณิชย์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 8
folder ระบบสารสนเทศ-สนับสนุนการบริหารจัดการ
insert_drive_file เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานถ่ายโอน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179 |
insert_drive_file คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251 |
insert_drive_file เลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 |
insert_drive_file เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรครู poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
insert_drive_file คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200 |
insert_drive_file คำสั่งจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206 |
insert_drive_file ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218 |
insert_drive_file งบการเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213 |
insert_drive_file แบบประเมินประสิทธิผลการปฎิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200 |
insert_drive_file รายงานแผนพัฒนาสามปั poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207 |
insert_drive_file รายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206 |
insert_drive_file รายงานสำรวจความพึงพอใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199 |
insert_drive_file ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รอง ปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รอง ปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
นายสมศักดิ์ หลักคำ
ประธานสภา อบต.
นายสมศักดิ์ หลักคำ
ประธานสภา อบต.
แบบสำรวจความพึงพอใจ