messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
check_circle สภาพเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจ
1. อาชีพ (แสดงอาชีพของประชากรในเขต อบต.) ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ทำนา ทำไร่อ้อย และมีรายได้เฉลี่ยของประชากรเกิน 20,000 บาท ต่อคนต่อปี ประมาณร้อยละ 80 ของจำนวนประชากร อาชีพของประชากรในพื้นที่ - เกษตรกร (ทำนา ทำไร่อ้อย) - ลูกจ้างภาคเอกชน - รับจ้างทั่วไป - เลี้ยงสัตว์ , ประมง - รับราชการ - ค้าขาย - ทำสวน ,ทำไร่ - ธุรกิจส่วนตัว - แม่บ้าน - นักเรียน , นักศึกษา 2 . การเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา และทำไร่อ้อย พื้นที่ทำการเกษตร 23,668 ไร่ ส่วนการเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่เลี้ยงไว้ใช้งาน บางส่วนเลี้ยงไว้สำหรับบริโภคเอง และเพื่อจำหน่าย เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ 3. การพาณิชยกรรมและบริการ สถานประกอบการค้าด้านพาณิชยกรรม ประกอบด้วย 1. บ้านเช่า จำนวน 1 แห่ง 2. รีสอร์ท จำนวน 1 แห่ง - วังเกษตรรีสอร์ท 3. ปั๊มน้ำมัน จำนวน 4 แห่ง - ปั๊มน้ำมัน หมู่ 8 หมู่ 6 หมู่ 4 หมู่ 9 4. โรงสีข้าว จำนวน 8 แห่ง - นายสุชาติ พรมกุล หมู่ 1 - นางสุมาลี เประกันยา หมู่ 3 - นายสุวรรณ รสธรรม หมู่ 3 - นายกมล กิตติราช หมู่ 5 - นายธงชัย คำโคตรสูนย์ หมู่ 5 - นายรงค์ เหล่ารัตน์ หมู่ 8 - นายเสือ เกษโสภา หมู่ 10 5. ร้านค้าขนาดย่อม จำนวน 19 แห่ง 6. ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 แห่ง 7. ร้านอู่ซ่อมรถอีแต๋น จำนวน 3 แห่ง 8. ร้านซ่อมรถ จำนวน 3 แห่ง 9. โรงขนมจีน จำนวน 1 แห่ง 10. เสาโทรศัพท์ จำนวน 4 แห่ง 11. ร้านอาหาร จำนวน 1 แห่ง 12. บ่อนไก่ จำนวน 1 แห่ง 13. ลานมัน/ลานอ้อย จำนวน 3 แห่ง 14. เนสเล่ไอศครีม จำนวน 1 แห่ง 15. อู่ซ่อมรถสิบล้อ จำนวน 1 แห่ง 16. ร้านเย็บผ้า จำนวน 1 แห่ง 17. ขายปลา จำนวน 2 แห่ง 18. ร้านเกมส์ จำนวน 2 แห่ง 19. ร้านเสริมสวย จำนวน 1 แห่ง 20. คลินิก จำนวน 1 แห่ง 21. ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 2 แห่ง