องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง 66 ม.2 ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร. 042-110-721

แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายวุฒิชัย ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายวุฒิชัย ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
งานจดทะเบียนพาณิชย์
folder จดทะเบียนพาณิชย์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 333
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 57
คู่มือปฏิบัติงานด้านวินัย
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 55
คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 61
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 53
คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 47
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 51
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 50
คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 63
แนะนำผู้บริหาร
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รอง ปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รอง ปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
นายสมศักดิ์ หลักคำ
ประธานสภา อบต.
นายสมศักดิ์ หลักคำ
ประธานสภา อบต.
แบบสำรวจความพึงพอใจ